Wijkcontract

Partners van GezondNL nemen initiatief om tot een Wijkcontract Gezondheid te komen. Via een Wijkcontract Gezondheid krijgen inwoners en (zorg)professionals zeggenschap over gezondheid in hun wijk. Gezamenlijk werken zij toe naar (virtuele) Gezondheidspleinen via de geleidelijke integratie van kennis, diensten, projecten en wijkinitiatieven.

Alle veranderingen en transities die beogen de zorg meer persoonlijk en preventief te maken wijzen naar de wijk (of dorp). Het barst van de pilots en initiatieven, veelal met subsidies. Als de subsidie stopt, eindigt vaak de samenwerking of innovatie in de wijk. Via een Wijkcontract Gezondheid organiseren inwoners en (zorg)professionals de noodzakelijke ruimte voor implementatie, coördinatie en innovatie in de wijk.

Wijkcontract Gezondheid

De contouren van een Wijkcontract Gezondheid:
- De afbakening van de wijk of het dorp is onderdeel van het wijkcontract.
- Inwoners zijn via wijkraad, wijkplatform(s) of zorgcoöperatie(s) medecontractpartner.
- Afgesproken is welke partner in de wijk procesverantwoordelijke is voor de integratie van Gezondheid(szorg) & ICT.
- (Zorg)professionals mogen 15 procent van hun werktijd inzetten voor ontwikkeling, implementatie en/of innovatie.
- Er wordt toegewerkt naar wijkbekostiging op basis van persoonskenmerken van de populatie en prestatie-indicatoren. 

Wijkgezondheidsinfrastructuur 

Het Wijkcontract Gezondheid hoort bij een wijkgezondheidsinfrastructuur. Hiermee wordt bedoeld: alle partners en alle permanent aanwezige, algemene voorzieningen (fysiek en digitaal) voor gezondheid en zorg in de wijk. Wijkpartners vormen een bestuurlijk samenwerkingsverband en een geïntegreerd netwerk dat contractueel resultaatafspraken met vergoedingen maakt met gemeente en zorgverzekeraar. De  behoeften van inwoners zijn daarbij leidend.

Kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur 

Uitgangspunt is het Kwaliteitskader Wijkinfrastructuur. Dit kader beschrijft basisvoorzieningen, verantwoordelijkheden, samenwerkingsvormen, (ICT-)faciliteiten en afspraken. 

Mail ons indien u ook met een Wijkcontract Gezondheid aan de slag wilt.

Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.