Kies één ict-aanspreekpunt voor de wijk

Door Anja van der Aa

Alle transities die beogen de gezondheidszorg meer toekomstbestendig te maken, kiezen de wijk als plek waar het moet gebeuren. Gemeenten zijn aan de slag met sociale wijkteams, er worden buurt- en vrijwilligersinitiatieven opgezet en de zorgsector werkt aan nieuwe arrangementen voor zorg en preventie dicht bij de cliënt.

De samenhang tussen de vele initiatieven ontbreekt nog vaak. Maar onder de vlag van wijkcoöperaties of Gezonde Wijken ontstaan op steeds meer plekken samenwerkingsverbanden en coördinatiepunten in de wijk. Inwoners en professionals maken daar afspraken over wat de wijk nodig heeft en wie wat doet.

Ook de continuïteit van deze wijksamenwerking krijgt steeds meer aandacht. De gemeente Amersfoort werkt al aan een nieuwe Sociale Basisinfrastructuur (SBI). Subsidies aan bestaande (welzijns)organisaties komen beschikbaar voor keuzes in en met de wijk. De nadruk ligt op het verbinden van initiatieven in het sociale domein, met aanzienlijk meer ruimte voor inwoners. Een belangrijk doel is het faciliteren van mantelzorgers.

Ook vanuit de zorg wordt gewerkt aan een wijkinfrastructuur. Een digitaal wijkportaal, een persoonlijk gezondheidsdossier, gezondheidsmarkten en inloopspreekuren willen de zorg in de wijk preventiever en toegankelijker maken. Hier zijn huisartsen en gezondheidscentra de trekkers, omdat zij als eerstelijnszorg hiervoor een wettelijke opdracht en (beperkte) middelen hebben.

Wat de ontwikkelingen vanuit de gemeente en zorg gemeenschappelijk hebben is dat de wijk als hét schaalniveau voor de organisatie van zorg en welzijn wordt gezien, een coördinatiepunt in de wijk nodig wordt geacht en de wens de (gezondheids)effecten op wijkniveau te gaan meten. Wie kan daar tegen zijn?

Apps en communities
Wat onderbelicht blijft is hoe deze wijksamenwerking gefaciliteerd kan worden met ict. Sociale wijkteams houden over hun contacten met cliënten persoonlijke dossiers bij. Hoe verhouden die zich tot het elektronisch patiëntendossier of het persoonlijk gezondheidsdossier? En wijkpartners experimenteren allemaal met apps en webcommunities. Is het mogelijk om met wijkpartners apps en webcommunities te selecteren, zodat alle wijkprofessionals dezelfde applicaties gebruiken en deze vooral aansluiten bij wat inwoners wensen? En wat is er nodig voor een gezamenlijk wijkinformatiepunt? 

Afspraken noodzakelijk
Het beantwoorden van deze vragen en vooral de implementatie van de oplossingen vragen om afspraken over wie hét ict-aanspreekpunt voor zorg en welzijn in de wijk is. Een afspraak die waarschijnlijk niet alleen op lokaal niveau kan worden gemaakt. Want met diverse ict-aanspreekpunten uit de 1600 wijken in Nederland wordt een landelijke infrastructuur helemaal een onmogelijke opgave. Enige uniformiteit is wenselijk of liever gezegd noodzakelijk. 

Anja van der Aa is directeur van GezondNL


Zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners

Wijkgericht werken is heel veel entertainment

Onafhankelijk wijkinformatiepunt organiseert vraagsturing

Wijkcontract Gezondheid rekent af met versnippering

Zomergeluk zit in klein hoekje

Van sectorale afspraken naar Gezonde Wijkakkoord

Persoonlijke preventie als leefstijl: minder eten & meer bewegen

Van cliëntondersteuning naar wijkinfopunt met gezondheidscentrum

Community-based Healthcare met gezondheidscentra

Het is tijd voor een Rijkscommissaris ‘e-health en wijkinfrastructuur’

Goedkope oplossingen voor de mantelzorger

Kies één ict-aanspreekpunt voor de wijk

Regionale Gezondheid Polis in opkomst

Zorg dichtbij: van kokers naar wijkgezondheidsinfrastructuur

Gezondheidsplein & Zorgregio

Dagboek van een mantelzorger

Persoonlijke preventie als leefstijl

Goede voornemens voor 2018

GGZ denkt nog steeds verkokerd!

Full Service Gezondheidspleinen

Gezonde leefomgeving of (on)gezond gedrag?

Het is tijd voor een Gezondheidswet!

Uitstellen heeft geen zin!Infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.