Nieuws & Kennisupdates

• 11/11 - Resultaten GROZUtrecht
• 10/08 - Summerschool GezondNL: Overtui…
• 05/08 - Summerschool GezondNL: Onderne…
• 04/08 - Summerschool GezondNL: Werkvor…
• 01/08 - Summerschool GezondNL: Leiders…
• 05/01 - Gids over gemeenschapskracht
• 30/12 - Blog: Goede voornemens voor 20…


AgendaKennisnetwerk

Werkmodellen
Draaiboeken
Zelfevaluatie
Publicaties


Serviceorganisatie

Projectenbank
Opleidingen
Implementatie
Smart Services


Deel deze pagina via:

Gezondheidsplein & Zorgregio

Door Anja van der Aa

Het zorglandschap transformeert naar lokale (virtuele) Gezondheidspleinen en Zorgregio's die herkenbaar zijn voor inwoners en ruimte scheppen voor professionals en ondernemers. Landelijke bekostigingskaders en de versnipperde inzet van landelijke middelen voor kennis en innovatie staan deze ontwikkeling in de weg.

Alle veranderingen die beogen de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken, wijzen naar de wijk en regio als plekken waar het moet gebeuren. Veel wordt verwacht van huisarts, sociaal wijkteam, wijkverpleegkundige, gezondheidscentrum en van inwoners in de wijk zelf.

Iedere wijk of regio worstelt op dit moment met de vraag hoe de transities vorm te geven. Het barst van de pilots, projecten, proeftuinen en initiatieven. Voor ouderen, voor chronisch zieken, voor meer participatie en een gezondere leefstijl, voor GGZ-problematiek etc.

Deze projectencarrousel heeft alles te maken met de productiegerichte bekostigingskaders voor zorgprofessionals en de toedeling van middelen voor kennis en innovatie. Voor elk thema is er een landelijk programma of organisatie die de werkvloer probeert te overtuigen anders te werken. Er wordt meegewerkt tot de financiële middelen op zijn.

Samenhang, coördinatie en continuïteit in de wijk of de regio zijn daarmee niet structureel geborgd. Nodig is een infrastructuur om initiatieven te verbinden en (proces)innovaties en informatievoorziening samen met inwoners en partners in de wijk te organiseren. Denk aan één wijkinformatiepunt met laagdrempelige inloopplekken, één Persoonlijk Gezondheid Dossier, één (digitale) leeromgeving voor alle wijkprofessionals en een gezamenlijk (digitaal) ontmoetingsplein.

Diverse gezondheidscentra zijn bezig met de omslag naar een (virtueel) Gezondheidsplein. Sociaal wijkteam en huisartsen worden onder één dak gebracht, samen met wijkpartners worden laagdrempelige spreekuren, grootschalige gezondheidsevents en opleidingen op het gebied van zelfzorg en gezondheid georganiseerd. Het (virtuele) Gezondheidsplein faciliteert ook een goede digitale matching tussen individuele vraag en aanbod.

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor de doorontwikkeling van (virtuele) Gezondheidspleinen. De overheveling van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg leidt tot besparingen die ingezet kunnen worden voor meer preventie in de wijk en meer vraaggericht aanbod, waar mogelijk met eHealth.

Op dit moment wordt op zeer diffuse wijzen aan deze regionale samenwerking invulling gegeven. Introductie van de Zorgregio schept duidelijkheid. Een regionale netwerkentiteit, analoog aan de Arbeidsmarkt- en de Veiligheidsregio. De Zorgregio heeft vrijheid van beleid en in de aanwending van financiële middelen, binnen landelijk gestelde kwaliteitskaders. Er is één groot verschil: de Zorgregio is een coöperatie en vertegenwoordigt inwoners uit de regio. Via een Regionale Gezondheid Polis kunnen zij lid van de coöperatie worden.

De Zorgregio is hét aanspreekpunt voor de Rijksoverheid voor het maken van afspraken over de inzet van innovatiemiddelen en het loslaten van knellende bekostigingskaders. 

Lokaal is de Zorgregio hét aanspreekpunt voor (virtuele) Gezondheidspleinen in de wijk: herkenbare plekken waar inwoners elkaar ontmoeten en waar hun vragen leidend zijn voor welke hulp of zorg zij ontvangen. Bij hen ligt de regie.

Anja van der Aa is directeur van GezondNL
Sociale infrastructuur van de Gezonde Wijk

Werk mee aan het organiseren en het borgen van een infrastructuur van de gezonde wijk
voor en door gezondheidsbewuste inwoners en professionals.