Schep ruimte voor een wijkinfrastructuur

08/03/2016 - Samenhang, coördinatie en continuïteit in de Gezonde Wijk ontbreken. Veel wordt verwacht van sociaal wijkteam, huisarts, wijkverpleegkundige, gezondheidscentrum en inwoners zelf. Nodig is een wijkgezondheidsinfrastructuur om initiatieven te verbinden en procesinnovaties en informatievoorziening samen met inwoners en partners in de wijk te organiseren. Dat schrijven de GezondNL koplopers in de Position Paper 'Bekostiging wijkgezondheidsinfrastructuur'.

Alle veranderingen en transities die beogen de gezondheidszorg meer toekomstbestendig te maken, wijzen naar de wijk als plek waar het moet gebeuren. Iedere wijk in Nederland worstelt op dit moment hoe dit vorm te geven. Het barst van de pilots en initiatieven. Voor ouderen, voor chronisch zieken, voor participatie en een gezonde leefstijl, voor (lichte) GGZ-problematiek etc. Kortom, het is druk in de wijk.

Met wijkgezondheidsinfrastructuur wordt bedoeld: alle partners en alle permanent aanwezige, algemene voorzieningen (fysiek en digitaal) voor gezondheid en zorg in de wijk. Denk hierbij aan één wijkinformatiepunt, laagdrempelige inloopplekken, één Persoonlijk Gezondheid Dossier, één (digitale) leeromgeving voor professionals en studenten in de wijk, de ‘Wijkdokter’ en een wijk- of buurtcoöperatie.

Wijkpartners vormen een bestuurlijk samenwerkingsverband en een geïntegreerd netwerk dat contractueel resultaatafspraken met vergoedingen maakt met gemeente en zorgverzekeraar. De behoeften van inwoners en professionals zijn daarbij leidend.

Onderdeel is ook het meten van gezondheidsprestaties in de wijk: de optelsom van resultaten die met verschillende projecten en initiatieven voor gezondheid en zorg in de wijk worden bereikt.

Er is ruimte vereist in de bekostigingssystematiek van zorgverzekeraars en gemeenten om de basisrandvoorwaarden voor een wijkgezondheidsinfrastructuur te financieren. Dit uit de resultaten die meer samenwerking en meer lokaal maatwerk opleveren. Hiermee kunnen (informele) zorg en gezondheid in de wijk vraaggerichter en duurzamer worden georganiseerd. Niet alleen via kleine pilots, tijdelijke projecten of landelijke stimuleringsregelingen, maar vooral vanuit de wijk en door inwoners en professionals zelf.

Drie maatregelen zijn noodzakelijk:

1. Benoemen van ‘wijkgezondheidsinfrastructuur’ in Segment 2 van de ‘Bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’ én als onderdeel van welzijnszorg door gemeenten met vormen van ‘shared savings’.
2. Overhevelen van beschikbare budgetten voor kennis, implementatie en ondersteuning naar de wijk met bestemming ‘Wijkgezondheidsinfrastructuur’.
3. Ontwikkeling van een kwaliteitskader Wijkgezondheidsinfrastructuur.

Klik hier voor de Position Paper Bekostiging Wijkgezondheidsinfrastructuur