Zin in/van netwerkorganisaties

26/11/2020

Anja van der Aa van GezondNL levert een bijdrage aan het programma 'Zin in/van netwerkorganisaties'.

De maatschappij verandert in rap tempo. Een van de meest in het oog springend daarvan, is dat de burger steeds meer initiatief neemt om het heft in eigen handen te nemen. Dit wordt ook deels gestimuleerd door de politiek en overheid. Het is een trend die doorzet. Tegelijkertijd zijn organisaties bezig om de burger beter te
bedienen in de zorg in zijn/haar welbevinden: meer vraag- of persoonsgericht of via maatwerk. Nieuwe arrangementen van dienstverlening ontstaan die logischerwijs op elkaar aansluiten, ook op wat (online) gemeenschappen zelf willen organiseren. Die nieuwe arrangementen vergen goede afspraken tussen partners. Dit heeft veel consequenties voor toezichthouders en raden van toezicht. Onder andere dat raden van toezicht anders geïnformeerd of georganiseerd worden. Het (wijkgericht) organiseren in ketens en netwerken roept ook veel vragen voor de eigen organisatie op.

Deze eendaagse sessie staat stil bij de kenmerken van ketens en netwerken in relatie tot gemeenschapskracht via coöperaties, meerdere koplopers op dit gebied en in het bijzonder wat dit betekent voor het toezicht en de raden van toezicht. Het is een terrein waar nog niet alle antwoorden op gevonden zijn. Samen met de docent en de andere deelnemende toezichthouders verkent u de mogelijke knelpunten, kansen en mogelijke oplossingen. Er zijn al vele initiatieven in Nederland op het gebied van ketens en netwerken. De verbinding met gemeenschapskracht is nieuw. Tijdens deze eendaagse sessie zullen diverse koplopers de revue passeren.

Wat brengt deze sessie u en uw raad van toezicht?:
Na het volgen van deze eendaagse sessie heeft u veel inzicht gekregen in:
• Typen, fasen en kenmerken van keten- en netwerkorganisaties;
• Transformatie naar een netwerkorganisatie;
• Formeren van nieuwe organisaties rondom ketens en in relatie tot gemeenschapskracht;
• Samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties;
• Knelpunten t.a.v. toezicht bij netwerken en nieuwe samenwerkingsverbanden;
• Grondige verkenning van mogelijke adequate invulling van toezicht op ketendienstverlening en netwerken;
• Scenario’s en netwerkstrategieën.

Klik hier voor meer informatie